Vedtægter

Vedtægter for Dansk Journalistforbund, Kreds 1

Vedtaget af generalforsamlingen den 10. marts 2017.

§ 1
Kredsen omfatter Dansk Journalistforbunds medlemmer i kreds 1.

§ 2
Det er kredsbestyrelsens pligt i samarbejde med tillidsrepræsentanterne, at overvåge overholdelsen af forbundets love samt arbejds- og lønbestemmelser og tage initiativ til faglig mødevirksomhed i kredsen.

§ 3
Stk. 1: Årlig generalforsamling indkaldes i et af forbundets medier i januar med mindst 3 ugers varsel til afholdelse i den efterfølgende periode fra 1. februar til 10. marts. Kun aktive medlemmer har adgang.

Stk. 2: Dagsordenen, der meddeles medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen, skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kredsens regnskaber
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
5. Valg, herunder suppleanter og revisorer
6. Fastsættelse af kredskontingent med angivelse af kredsbestyrelsens
forslag til kontingentstørrelse
7. Eventuelt.

Stk. 3: Forslag fra medlemmerne skal indsendes til kredsformanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 4
Stk. 1: I lige år vælges en formand og tre bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges en næstformand og fire bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2: Hvert år foretages valg af tre suppleanter for et år ad gangen, i prioriteret rækkefølge efter opnåede stemmetal. Afgår et af de valgte bestyrelsesmedlemmer, inden mandatet er udløbet, indtræder en suppleant i henhold til den valgtes rækkefølge i resten af valgperioden.

§ 5
Stk. 1: Ved ordinær generalforsamling vælges to revisorer. Den ene skal være registreret eller statsautoriseret revisor, den anden skal være aktivt medlem af foreningen. Revisorerne skal til enhver tid have adgang til kredsens regnskaber og bilag.

Stk. 2: Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 6
Meddelelse om valg og beslutninger på kredsgeneralforsamlingen sendes senest otte dage efter mødet til forbundsformand og medlemsbladet.

§ 7
Stk. 1: Hovedbestyrelsen har ret til at lade sig repræsentere ved kredsmøderne.

Stk. 2: Kredsbestyrelsens møder kan overværes af medlemmer, som af bestyrelsen kan bevilges taleret.

Stk. 3: Kredsbestyrelsen kan holde lukkede møder om emner, der af særlige grunde kræver diskretion.

§ 8
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på kredsbestyrelsens foranledning. Ekstraordinært skal indkaldes til generalforsamling, når mindst en tyvendedel af medlemmerne, som skal repræsentere mindst to grupper, skriftligt kræver det over for kredsformanden.

Stk. 2: Samtidig med indkaldelsen underrettes hovedbestyrelsen.

§ 9
Stk. 1: Bestyrelsen vælger forretningsudvalg, der varetager de løbende forretninger og fører tilsyn med kredsens økonomi.
Forretningsudvalget består af formanden, næstformanden samt en økonomiansvarlig udpeget blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer foruden det antal medlemmer, som kredsbestyrelsen skønner nødvendigt. Kredsen tegnes af to medlemmer af forretningsudvalget. Alle bilag skal attesteres af formanden eller den udpegede økonomiansvarlige.

Stk. 2: Bestyrelsen ansætter og afskediger kredsens personale.

Stk.3: Kredsbestyrelsen sammenkaldes så ofte, formanden eller fire medlemmer af kredsbestyrelsen finder det påkrævet.

Stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

§ 10
På hver arbejdsplads vælges i henhold til forbundslovenes § 16 en tillidsrepræsentant, der er kredsbestyrelsens kontaktperson på stedet.

§ 11
Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Vedtægtsændringer skal godkendes af forbundets hovedbestyrelse jvf. forbundslovenes § 16. stk. 5.

§ 12
Disse vedtægter, der træder i kraft den 10. marts 2017, kan kun ændres på en generalforsamling, hvor to tredjedele af de fremmødte stemmer for en ændring.

§ 13
I tilfælde af kredsens ophævelse eller i tilfælde af ændring af kredsens geografiske område, disponeres over midlerne i samråd med hovedbestyrelsen.

Marts 2017